Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů uživatelů aplikace VIDÍŠ DOBŘE je regulována nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“). Dále jsou práva na ochranu osobních údajů zajištěna dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se všemi pozdějšími dodatky a úpravami.

Za vývojem a provozem aplikace VIDÍŠ DOBŘE stojí společnost Optiscont s.r.o., která je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00070284 (dále jen vlastník aplikace).

Uživatel aplikace potvrzuje odesláním požadavku na vygenerování slevového poukazu (Poukaz na měření zraku zdarma) svůj souhlas se zpracováním a evidencí základních osobních údajů (e-mailová adresa) v souladu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Společnost Optiscont s.r.o. ukládá anonymizované výsledky testování zraku uživateli.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů vlastníkem aplikace. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@optiscont.cz, nebo dopisem na adresu: Optiscont s.r.o., Charkovská 129/29, Praha 10, 101 00.

Obchodní sdělení jsou kupujícímu zasílány pouze v případě, že učiní souhlas se zasíláním, a to zaškrtnutím příslušného checkboxu při odesílání požadavku na slevový kupon.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel aplikace potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že vlastník aplikace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat vlastníka aplikace o vysvětlení, b) požadovat, aby vlastník aplikace odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li uživatel aplikace o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Společnost Optiscont s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze pro účely, k nimž byly uživatelem poskytnuty, a v rozsahu, který je pro splnění tohoto účelu nezbytný. Dále zpracovává osobní údaje pro marketingové účely společnosti, a to v rozsahu a způsobem, který je v souladu s Nařízením Evropské unie (GDPR). Osobní údaje poskytuje pouze důvěryhodným třetím stranám, které se zavázaly tyto zásady zachovávat.