Pravidla používání

Aplikace Vidíš dobře je určena primárně řidičům motorových vozidel, aby si před usednutím za volant ověřili, zda je třeba absolvovat lékařské vyšetření zraku. Účelem aplikace Vidíš dobře je přispět k obecné bezpečnosti silničního provozu. Výsledek měření není možné použít jako doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ani k jakýmkoliv jiným činnostem vyžadujícím kontrolu zraku očním lékařem nebo optometristou.1

Obsah webových stránek a aplikace Vidíš dobře jsou určeny k informačním účelům. Aplikace Vidíš dobře slouží pouze pro orientační ověření správného vidění a poskytuje pouze obecná doporučení vyhledat odbornou pomoc. Přesné měření zraku může poskytnout pouze oční lékař či optometrista. Aplikace není určena a ani nemůže sloužit jako náhrada odborného lékařského vyšetření, zdravotní prohlídky pro potřeby vydání řidičského průkazu ani jiné zdravotní prohlídky. Nejedná se o zdravotnický prostředek2 a proto nemůže sloužit ke stanovení diagnózy, prevenci, monitorování, léčbě onemocnění, ke stanovení diagnózy, prevenci, monitorování, léčbě nebo kompenzaci poranění či zdravotního postižení ani jiným léčebným účelům.

V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností o Vašem zdravotním stavu se vždy obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Máte-li podezření, že trpíte zdravotními obtížemi, bolestí, máte rozmazané nebo rozostřené vidění nebo na sobě pozorujete jakékoliv jiné příznaky zhoršení zraku či možného očního onemocnění, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V takovém případě nikdy nespoléhejte pouze na výsledky měření poskytnuté aplikací Vidíš dobře.

Společnost Optiscont s.r.o. neodpovídá za jakékoliv nepřesnosti měření aplikace Vidíš dobře. V případě výskytu nepřesnosti měření tak není možné po společnosti Optiscont s.r.o. požadovat náhradu jakékoliv škody či nemajetkové újmy. Jak již bylo řečeno, výsledky měření jsou pouze orientační a nemohou suplovat vyšetření kvalifikovaným zdravotnickým profesionálem. Při používání aplikace Vidíš dobře je nezbytné mít toto vždy na zřeteli.

Společnost Optiscont s.r.o. nedoporučuje ani neodpovídá za jakákoliv reklamní či jiná sdělení odkazující na konkrétní testy, poskytovatele zdravotních služeb, lékaře a další zdravotnické pracovníky, léčebné postupy, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, názory nebo jiné informace, které mohou být umístěny na webových stránkách nebo přímo v aplikaci Vidíš dobře anebo přístupné z těchto webových stránek či z aplikace Vidíš dobře.


  1. V souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (včetně nutnosti nosit brýle a kontaktní čočky) posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává vždy lékař, a to na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.
  2. Ve smyslu § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.